Niniejsza Umowa określa zasady korzystania przez Użytkowników materiałów i usług serwisu /forum/ (dalej “Witryna”).

 1. Ogólne warunki

1.1. Korzystanie z materiałów i usług Serwisu podlega obowiązującym ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej.

1.2. Niniejsza Umowa stanowi oferty publicznej. Otrzymując dostęp do treści Serwisu Użytkownik uważa którzy dołączyli do niniejszej Umowy.

1.3. Administracja Serwisu ma prawo w każdej chwili jednostronnie zmienić warunki niniejszej Umowy. Takie zmiany wchodzą w życie po upływie 3 (Trzech) dni od daty opublikowania nowej wersji Umowy na miejscu. W przypadku niezgodności Użytkownika z późniejszymi zmianami on zobowiązany do odmowy dostępu do Serwisu, zaprzestania korzystania z materiałów i usług Serwisu.

 1. Zobowiązania Użytkownika

2.1. Użytkownik zgadza się nie podejmować działań, które mogą być traktowane jako naruszające polskie prawo lub normy prawa międzynarodowego, w tym w zakresie własności intelektualnej, prawa autorskie i/lub prawa pokrewne, a także wszelkich działań, które prowadzą lub mogą prowadzić do naruszenia prawidłowego działania Serwisu i usług Serwisu.

2.2. Korzystanie z zawartości Strony internetowej bez zgody właścicieli praw autorskich nie są dozwolone (artykuł 1270 R. DO federacji ROSYJSKIEJ). Dla właściwego korzystania z materiałów Serwisu należy zawieranie umów licencyjnych (pozyskiwanie licencji) od Właścicieli.

2.3. Przy cytowaniu materiałów z Witryny, w tym chronione prawa autorskie dzieła, link do Strony internetowej jest obowiązkowe (akapit 1 ustępu 1 artykułu 1274 R. DO federacji ROSYJSKIEJ).

2.4. Komentarze i inne wpisy Użytkownika na Stronie internetowej nie powinny wchodzić w konflikt z prawem Federacji Rosyjskiej i ogólnie przyjętych norm moralności i moralności.

2.5. Użytkownik jest ostrzegany o tym, że Administracja Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za wstęp i korzystanie z zasobów zewnętrznych, do których odnośniki mogą znajdować się na miejscu.

2.6. Użytkownik zgadza się z tym, że Administracja Serwisu nie ponosi odpowiedzialności i nie ma bezpośrednich lub pośrednich zobowiązań wobec Użytkownika w związku z wszelkimi możliwymi lub powstałymi stratami lub szkodami związanymi z treścią Witryny, rejestracją praw autorskich i informacje o rejestracji, towarów lub usług dostępnych na lub otrzymane przez zewnętrznych witryn lub zasobów lub inne kontakty Użytkownika, w które wszedł, wykorzystując zamieszczone na Stronie informacje lub linki do zewnętrznych zasobów.

2.7. Użytkownik przyjmuje stanowisko o tym, że wszystkie materiały i usługi Serwisu lub jakakolwiek ich część mogą towarzyszyć reklamy. Użytkownik zgadza się z tym, że Administracja Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności i nie ma żadnych zobowiązań w związku z taką promocją.

 1. Zgoda na przesyłanie e-mail i za pomocą wiadomości SMS

3.1 Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od nas podsumowania wiadomości o nowych postach przez e-mail, w formie rozmowy telefonicznej lub wiadomości sms na numer telefonu, który nam przekazali.

 1. Cechy statusu Brokera i Analityk.

4.1. Użytkownicy ze statusem Broker i Analityk dostępna jest możliwość, aby opublikować artykuł w dziale “Analityka” Serwisu. Artykuł staje się dostępna dla innych Użytkowników Serwisu po potwierdzeniu ze strony Administracji Serwisu. Wszystkie prawa własności intelektualnej na wysłany przez Brokera lub Analitykiem artykuły są zastrzeżone przez ich autorów. Również na autorach danych artykułów leży odpowiedzialność za ewentualne naruszenia praw autorskich osób trzecich podczas wprowadzania danych artykułów. Zamieszczając artykuł, Broker i Analityk dają zgody Administracji Serwisu na korzystanie z tego artykułu na stronie internetowej, w materiałach i usługach związanych z Witryną.
4.2. Informacje o użytkowniku ze statusem Broker znajduje się w sekcji Strony “Ranking Brokerów”. Użytkownicy dostępna usługa głosowania za Brokerów.Brokerzy zgadzają się, że na podstawie wyników głosowania można im przypisać odpowiednią ocenę w Witrynie.

 1. Inne warunki
  5.1 Wszelkie ewentualne spory wynikające z niniejszej Umowy lub z nią związane będą rozstrzygane zgodnie z obowiązującymi przepisami Federacji Rosyjskiej.
  5.2 Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie może być rozumiane jako ustanowienie między Użytkownikiem a Administracją Witryną relacji agencyjnych, relacji partnerskich, wspólnych relacji biznesowych, osobistych relacji najmu lub jakichkolwiek innych relacji, które nie są wyraźnie przewidziane w Umowie.
  5.3 Uznanie przez sąd postanowienia Umowy za nieważne lub niewykonalne nie pociąga za sobą nieważności innych postanowień Umowy.
  5.4 Brak działania administracji strony w przypadku naruszenia przez któregokolwiek z użytkowników postanowień umowy nie pozbawia administracji strony prawa do podjęcia późniejszych odpowiednich działań w celu ochrony jej interesów i ochrony praw autorskich do materiałów strony chronionych zgodnie z prawem.
  Integralną częścią niniejszej Umowy użytkownika jest Ostrzeżenie, a także Regulamin Forum. Akceptując warunki niniejszej Umowy, Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że podczas korzystania z Forum Użytkownik będzie przestrzegał Regulaminu Forum.